miljöpolicy

Miljöpolicy

Karl Andreas Entreprenad AB bedriver ett aktivt miljöarbete inom ramen för den verksamhet som vi bedriver på uppdrag av kund. I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden vid materialval och genomförandearbetet.

Vi genomför fastighetsskötsel för att uppnå en god miljöprestanda för fastigheten och dess boende.

Vi källsorterar avfall och verkar för en hög återvinningsgrad.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Miljömål

Inom ramen för vår miljöpolicy fastställs övergripande miljömål för hela verksamheten samt detaljerade miljömål per process eller funktion. Miljömålen ska vara realistiska och mätbara.

Övergripande miljömål

Vårt övergripande miljömål är att ha ett aktivt miljöarbete som ingår som en del i all vår verksamhet.

Detaljerade miljömål

I syfte att följa Miljöbalkens intentioner och utveckla vårt miljöarbete har vi satt upp följande detaljerade miljömål.

Miljömål – Fordon och maskiner med god miljöprestanda

Vid inköp av nya fordon och maskiner beaktar vi miljöaspekter.

Miljömål – Källsortering av avfall med hög återvinningsgrad

För alla typer av avfall tillämpas källsortering utifrån kommunala riktlinjer. Vi strävar efter en hög återvinningsgrad.

Under året följer vi upp fördelningen av avfall till återvinning, avfall till deponi samt total mängd avfall.

Uppföljning av miljömål

Miljömålen följs upp löpande av ansvarig chef och behandlas vid ledningens genomgång.

Tillsammans gör vi skillnad